Reklamační řád

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 Obč.z. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy: Kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla dodacího listu, data nákupu a čísla Vašeho účtu pro vrácení peněz. V případě, že jste již zboží převzal (a), zašlete jej spolu s dokladem o koupi zpět na vlastní náklady na níže uvedenou adresu. Zboží musí být kompletní, nepoškozené a funkční, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit.
Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.
Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou s.stanek@kratochvilovci.cz, nebo telefonicky 607 864 333

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží.
Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.
Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo kurýrní služby.
Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů.
Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu: s.stanek@kratochvilovci.cz ,nebo na tel. 607 864 333 o výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky /elektronickou formou.
V případě reklamace nás kontaktujte na: s.stanek@kratochvilovci.cz nebo u zástupců Kratochvilovci s.r.o.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

přiměřeným snížením kupní ceny
náhradním dodáním zboží
odstoupením od smlouvy
Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou vína a destiláty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Trvanlivost jednotlivých destilátů je individuální. U likérů je ideální doba spotřeby uvedena na lahvi. U nepotravinářských produktů (vinařské doplňky - sklenice, karafy, bedýnky, kazety) se záruční doba řídí novelou občanského zákoníka a je stanovena na 24 měsíců.

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Kratochvilovci s.r.o. a jejich autorizovaných distribučních partnerů. Kratochvilovci, s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.